Power Rankings

1
Atlanta (13.5)
0
2
0
3
1
4
1
5
Houston (9.8)
0
6
Miami (6.8)
1
7
Chicago (6.5)
1
8
1
9
Buffalo (4.2)
1
10
Arizona (2.7)
0
12
1
13
Denver (0.3)
2
14
2
15
3
16
Dallas (-1.1)
1
17
4
19
Seattle (-1.9)
1
20
2
21
Oakland (-3.4)
5
22
3
23
2
24
2
25
1
26
12
27
2
29
1
30
3
31
Detroit (-8.4)
0
32
0