Power Rankings

1
Chicago (12.2)
0
2
Oakland (10.2)
0
3
0
4
Miami (7.3)
0
6
Atlanta (6.6)
0
7
Buffalo (6.2)
0
9
0
10
Dallas (5.6)
0
11
0
12
2
13
0
14
2
15
0
16
0
17
Detroit (-1.2)
0
18
0
19
0
20
0
21
Arizona (-4.6)
0
22
0
24
Seattle (-6.1)
0
25
0
26
Denver (-7.1)
2
27
1
29
2
30
Houston (-7.6)
0
32
0